Country-level news

blog
IP2Innovate

Report University of Maastricht "Proportionaliteit in het octrooirecht"

In de motie van Tweede Kamerlid Amhaouch (CSA) wordt de regering verzocht te onderzoeken of het proportionaliteitsbeginsel voldoende verankerd is in het Nederlandse octrooirecht, en zo nee, te onderzoeken hoe dit beginsel verankerd kan worden. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat een rechter bij de beoordeling meeweegt of een gevorderde maatregel (bijvoorbeeld een verbod) in verhouding staat tot de geconstateerde inbreuk op een octooi. In het rapport wordt geconcludeerd dat het proportionaliteitsbeginsel uit de Europese Handhavingsrichtlijn in relatie tot octrooi-inbreukverboden voldoende is vertaald in het Nederlandse octrooirecht.
blog
IP2Innovate

Motie van het lid Amhaouch

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet de Kamer heeft geïnformeerd over de uniformering van het Europese octrooiprocesrecht en dat de Rijksoctrooiwet gemoderniseerd wordt; constaterende dat in het Nederlandse octrooirecht geen expliciete proportionaliteitstoets is opgenomen, in tegenstelling tot de Europese handhavingsrichtlijn; overwegende het belang van een gebalanceerd octrooistelsel, waarbij aandacht is voor het belang van patenthouders én het belang van bedrijven die innovatieve producten op de markt brengen; verzoekt de regering te onderzoeken of het proportionaliteitsbeginsel in relatie tot (automatische) inbreukverboden uit de Europese handhavingsrichtlijn voldoende vertaald is in het Nederlandse octrooirecht en, zo nee, te onderzoeken hoe dit beginsel beter verankerd kan worden en dit onderzoek te laten uitvoeren door een gezaghebbende onafhankelijke partij, en gaat over tot de orde van de dag.
blog
IP2Innovate

Letter IP2I to Committee of Economic Affairs and Climate Policy

On 1 November, the Parliamentary Committee on Economic Affairs and Climate Policy will discuss the topic of infringement prohibitions and proportionality in Dutch patent law, which is raised in the letter of 20 June from the Minister of Economic Affairs in response to a commitment she gave to your House in the debate on Innovation of May 25, 2022. IP2Innovate, a coalition of technology-intensive companies and industry associations, read the Minister’s letter to your Committee with interest and is pleased to provide you with our views on how to improve the situation for the manufacturing industry based in the Netherlands. In particular, we believe that it is vitally important that a requirement that remedies in patent cases be proportionate, along with the key criteria for assessing proportionality, be added to the Dutch Patent Act.
blog
IP2Innovate

Opvolging toezegging over inbreukverboden en proportionaliteit in het octrooirecht

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - Den Haag, 20 juni 2022 Tijdens het commissiedebat Innovatie van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van 25 mei 2022 is door mij toegezegd uw Kamer nader te informeren over inbreukverboden en proportionaliteit in het octrooirecht.1 Met deze brief geef ik invulling aan deze toezegging.
blog
IP2Innovate

Committee of Economic Affairs and Climate policy, Committee debate on Innovation

VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT - Vastgesteld 15 juni 2022 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 25 mei 2022 overleg gevoerd met mevrouw Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat. De heer Amhaouch (CDA) stelde daar twee vragen over octrooien, IP’s en patenten: "Voorzitter, ik heb nog twee concrete punten over octrooien, IP’s en patenten. Nederland is daar heel sterk in. Maar om een gelijk speelveld in Europa te hebben, moeten we aansluiten bij onze Belgische en Duitse buren. Wij ontvangen signalen dat in België en Duitsland heel anders wordt omgegaan met de proportionaliteitstoets om te kijken of een IP of een octrooi helemaal afgeschermd kan worden. Nederland schiet daarin door: op alles wordt gezegd dat het een inbreuk is. Wij vragen de Minister om de proportionaliteitstoets die door de Europese wetgeving is voorgeschreven, op te nemen in de Rijksoctrooiwet. Dit is niet alleen belangrijk voor een gelijk speelveld met onze Duitse en Belgische buren, maar ook om onze grote maatschappelijke opgave mogelijk te maken.

Subscribe to our newsletter

Privacy policy

© IP2Innovate 2024 - Website door Two Impress